Kalenner eischt Trimester


10 September 2022

Scoutsjoer 2022-2023
 
De Kalenner mat allen Activitéiten vum eischten Trimester as elo à jour.
Le calendrier avec les activités du premier trimestre est maintenant à jour.
 
 
Mir wënschen all de Kanner awer och eise Cheffen, déi eng super bénévol Aarbecht
leeschte, vill Freed a flott Erfarungen am neien Scoutsjoer.
 
Nous souhaitons à tous nos membres et surtout à nos chefs, qui font un super travail
bénévole, des d